Το αγρόκτημα: Ένα παραδοσιακό οπωροπωλείο στη γειτονιά της Αργυρούπολης!

“Το μικρόβιο υπήρχε από έναν συγγενή που διέθετε ένα αντίστοιχο κατάστημα. Ο αδερφός μου ήθελε να ανοίξει ένα δικό του οπωροπωλείο και τον βοήθησε αρκετά ο πατέρα μας που είχε επαφή με το αντικείμενο”.

“Αποφασίσαμε να εισάγουμε το κατάστημα μας στην εφαρμογή της Ferto γιατί στηρίζει την γειτονιά και πάντα θέλαμε να αναπτυχθούμε και να πάμε παρακάτω, πέρα από την Αργυρούπολη!”

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, είδη πρωινού, αλλαντικά, βιολογικά προϊόντα είναι κάποιες από τις πολλές επιλογές που μπορείς να βρεις μέσα στην εφαρμογή της Ferto, παραλαμβάνοντας γρήγορα και εύκολα στην πόρτα σου!

--

--

http://fertoapp.com — On-demand delivery! 1. Κατέβασε το app 2. Παράγγειλε από οποιοδήποτε κατάστημα 3. Παραδίδουμε στην πόρτα σου σε λίγα λεπτά

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ferto

Ferto

http://fertoapp.com — On-demand delivery! 1. Κατέβασε το app 2. Παράγγειλε από οποιοδήποτε κατάστημα 3. Παραδίδουμε στην πόρτα σου σε λίγα λεπτά