Ο χρωματιστός κόσμος του Nadia’s Flower Shop.

“Προσπαθούμε πάντα να φέρνουμε καινούργιες και διαφορετικές επιλογές στο ανθοπωλείο μας, διάφορα δώρα και προτάσεις.”

“Το Ferto μας έχει βοηθήσει αρκετά με την διαχείρηση των παραγγελιών μας και την άμεση παράδοση τους!”

Στο Nadia’s Flower Shop θα βρεις υπέροχες, χρωματιστές συνθέσεις τις οποίες μπορείς να παραγγείλεις από την εφαμοργή του Ferto και να παραλάβεις σε λίγα λεπτά!

--

--

http://fertoapp.com — On-demand delivery! 1. Κατέβασε το app 2. Παράγγειλε από οποιοδήποτε κατάστημα 3. Παραδίδουμε στην πόρτα σου σε λίγα λεπτά

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ferto

Ferto

http://fertoapp.com — On-demand delivery! 1. Κατέβασε το app 2. Παράγγειλε από οποιοδήποτε κατάστημα 3. Παραδίδουμε στην πόρτα σου σε λίγα λεπτά