Γνώρισε μαζί μας καλύτερα το κατάστημα Pet Twins, ένα από τα πιο αγαπημένα pet shop των Νοτίων Προαστίων.

“Εισάγοντας το κατάστημα μας στην εφαρμογή του Ferto, γνωρίζαμε πως θα επωφεληθούμε από πολλούς παράγοντες. Όπως ό,τι καταφέραμε να μας γνωρίσει περισσότερος κόσμος. Αγαπάμε τη γειτονιά μας και τους ανθρώπους αυτής που μας στηρίζουν καθημερινά και ξέρουμε πως το Ferto ακολουθεί την ίδια ακριβώς φιλοσοφία.” Αγγελος και Μιχάλης, ιδιοκτήτες Pet Twins.

Μιλώντας μαζί τους μας περιέγραψαν την ευχάριστη εμπειρία που έχουν με την εφαρμογή του Ferto. Επισημαίνουν τους κύριους λόγους για τους οποίους επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί μας. Γνωρίζοντας τον ανταγωνισμό που υπάρχει, αποφάσισαν να στραφούν στο Ferto διότι προσφέρει τη χαμηλότερη προμήθεια στην αγορά. “Το να κοιτάει μία εταιρεία το δικό σου συμφέρον και όχι μόνο το δικό της, είναι σπάνιο στις μέρες που ζούμε ιδίως με τον ανταγωνισμό που υπάρχει.” Είπαν χαρακτηριστικά ο Άγγελος και ο Μιχάλης. Αντιλαμβανόμενοι πως ο στόχος είναι κοινός για την ενίσχυση και την στήριξη της γειτονιάς και των καταστημάτων της.

--

--

http://fertoapp.com — On-demand delivery! 1. Κατέβασε το app 2. Παράγγειλε από οποιοδήποτε κατάστημα 3. Παραδίδουμε στην πόρτα σου σε λίγα λεπτά

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ferto

Ferto

http://fertoapp.com — On-demand delivery! 1. Κατέβασε το app 2. Παράγγειλε από οποιοδήποτε κατάστημα 3. Παραδίδουμε στην πόρτα σου σε λίγα λεπτά